Akukho manqaku kulolu hlobo. Ukuba amaqendu athile abonakalisiwe kweli phepha, banokuba namanqaku.