නොවැම්බර් 2018

ලෝකයේ සියලු 4 කොන් වලින් සිසුන්ට උගන්වන්න ලැබීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා - පැමිණෙන්න, අප සමඟ එකතු වී බොහෝ මහාද්වීපවලින් මිතුරන් ඇති කරගන්න! පන්තිවලට 5-6 සිසුන් පන්තියට පමණක් ඇති අතර පංති ඉතා කුඩා වේ!

ජූම්ලා! Debug Console

සැසිය

පැතිකඩ තොරතුරු

මතක භාවිතය

දත්තගබඩා විමසුම්