ශීර්ෂය කර්තෘ වැදුම්
ගෙවීම් හෝ තැන්පතු (2) ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 10346
කේම්බ්රිජ් එක්සත් රාජධානියේ මධ්යම භාෂා පාසල (ඉංග්රීසි පෘතුගීසි) ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 25245
ඉංග්‍රීසි (චීන) ඉගෙන ගන්න 在 剑桥 中央 语言 学校 开设 灵活 课程 英语 英语 () ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 4715
කේම්බ්රිජ් එක්සත් රාජධානියේ ඉංග්රීසි භාෂා පාසලක් (Español) ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 17586