ශීර්ෂය කර්තෘ වැදුම්
ගෙවීම් හෝ තැන්පතු (2) ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 4869
කේම්බ්රිජ් එක්සත් රාජධානියේ මධ්යම භාෂා පාසල (ඉංග්රීසි පෘතුගීසි) ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 12991
කේම්බ්රිජ් එක්සත් රාජධානියේ ඉංග්රීසි භාෂා පාසලක් (Español) ලේඛකයා විසින් ලියනු ලැබේ වැදුම්: 8227