අපගේ මාර්ගගත ගෙවීම් පිටුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

චාරිකා හෝ ද්රව්ය සඳහා ගාස්තු හෝ නවාතැන් ගෙවීම සඳහා විවිධ විකල්ප තිබේ. පහත විස්තර බලන්න.

ඔබගේ බැංකු මත රඳා පවතින අන්තර්ජාතික ගෙවීම් සඳහා හුවමාරු හා විනිමය අනුපාතික හා ගාස්තු පිරික්සා බැලීමට ඔබට අවශ්ය විය හැකිය.

අපි පමණක් උපදෙස් දෙයි (18 +). ඔබගේ පාඨමාලාවේ ආරම්භයේ දී ඔබ 18 ට වඩා වැඩි නම් ගෙවිය යුතු වේ.

එක්සත් රාජධානි රාත්තල් ස්ටර්ලිං (GBP) පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම් අපි භාර ගනිමු. ඔබට ගෙවිය හැකිය:

බැංකු හුවමාරු

ලොයිඩ්ස් බෑන්ක් පීඑල්සී,
ගොනල් ප්ලේ ශාඛාව
95 / 97 රිජන්ට් වීදිය
කේම්බ්රිජ් CB2 1BQ
ගිණුම් නම: මධ්යම භාෂා පාසල, කේම්බ්රිජ්
ගිණුම් අංකය: 02110649
ප්රභේදය: 30-13-55
ඔබට මෙම අංකයන් අවශ්ය විය හැක:
SWIFT / BIC: LOYDGB21035
IBAN: GB24LOYD 3013 5502 1106 49
කරුණාකර අපට බැංකු ගිණුමේ පිටපතක් එවන්න. සියලුම බැංකු ගාස්තු ගෙවිය යුතුය.

චෙක් පත

එක්සත් රාජධානියේ බැංකුවෙන් චෙක්පත් ලබාගත යුතුය. කරුණාකර GBP හි මුදලක් සමඟ මධ්යම භාෂා පාසලට ගෙවිය යුතුය.

ණය / හර කාඩ්පත

01223 502004 හි ඔබට දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගත යුතුය. ඔබගේ කාඩ්පත් තොරතුරු හෝ පාසැල් කාර්යාලයෙන් කාඩ්පත ගෙවිය යුතුය.

මුදල්

ඔබ කේම්බ්රිජ්හි සිටින විට - ඔබ තැපැල් මගින් මුදල් එවන්න එපා.

පේපෑල්

අපි PayPal හරහා ගෙවීම් භාර ගනිමු. නමුත් ඔබට PayPal ගිණුමක් අවශ්ය නොවේ - බොහෝ අනෙකුත් කාඩ්පත් සමඟ අනුකූල වේ.

PayPal ගාස්තු මගින් ආපසු ගෙවීම් අඩු කරනු ඇත (3-4%).

ඔබට ඔබගේ තැන්පතුව, ගාස්තු හෝ නවාතැන් ගෙවිය හැකිය. අපි දායාද වශයෙන් පුණ්යායතනයක්, චාරිකා, ක්රියාකාරකම් හෝ පොත් සඳහා ගෙවීම් පිළිගනිමු. කරුණාකර ඔබගේ ගෙවීම පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න.

ඔබේ නම කරුණාකර.
ඔබේ පණිවුඩය කරුණාකර.

මෙය ඔබ වෙත අප වෙත යැවිය හැකි මුදලක් ඇතුළු කළ හැකි ආරක්ෂිත PayPal වෙබ් අඩවියට ඔබව රැගෙන යනු ඇත.

ඔබට ස්තුතියි.