ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ:
  1. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ.
  2. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਇੱਕ (*) ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ:*
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ!

ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾ:*
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ ਦੱਸੋ!

ਪਤਾ 1:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਪਤਾ 2:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਸ਼ਹਿਰ / ਸ਼ਹਿਰ:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਰਾਜ / ਕਾਉਂਟੀ / ਪ੍ਰਾਂਤ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਜਿਪ / ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਦੇਸ਼:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, name@example.com. ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.

ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਮੋਬਾਇਲ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਫੈਕਸ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਂ:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:*
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਲਿੰਗ:*

ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:*
/ / ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕੌਮੀਅਤ:*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਪਾਸਪੋਰਟ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ:*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿੱਤਾ / ਕਾਰੋਬਾਰ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ:*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਮਿਤੀ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੋਰਸ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਪੀਏਟੀ, ਐੱਫ.ਈ.ਸੀ., ਸੀਏਈ, ਸੀ ਪੀ ਈ, ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ?) ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਅਸੀਂ ਹੋਮਸਟੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੋਮਸਟੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਉ.

ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਨੋਟ: ਰੈਜ਼ੀਡੈਨਸ਼ੀਅਲ / ਵਾਈਐਮਸੀਏ (ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ) ਖੁਦ ਕੇਟਰਿੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਉ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਗਮਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ.

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?*

ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਾਡੇ ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ.

ਿਕਸੇ ਐਲਰਜੀ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਫੀਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਨ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕੋਰਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 1 ਹਫਤੇ ਦੀ ਫੀਸ + 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ + GBP 50 ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: x ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਘੱਟ ਕੋਈ ਛੋਟ) + x ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ + GBP 50 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ

ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਤੌਂਸ਼ਰ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲਾ ਲਓ'ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?*

ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ:

ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਡਰੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕੂਲ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ / ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਐਲ ਐਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਲ ਐਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ*
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਰਜ ਕਰੋ ...*
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਰਜ ਕਰੋ ...
ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ

ਜੁਮਲਾ! ਡੀਬੱਗ ਕਨਸੋਲ

ਸੈਸ਼ਨ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤੋਂ

ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਵਾਲ