ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਪਾoundsਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ (ਜੀਬੀਪੀ) ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਬਕ ਤਬਾਦਲਾ

ਕਰਨ ਲਈ: ਲੋਇਡਸ ਬੈਂਕ ਪਲਾਸਿਕ,
ਗੋਨਵਿਲ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਖਾ
95 / 97 ਰਿਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਸੀ.ਬੀ.ਐਕਸ. XXX 2BQ
ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਨਾਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: 02110649
ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੋਡ: 30-13-55


ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
SWIFT / BIC: LOYDGB21035
IBAN: GB24LOYD 3013 5502 1106 49
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਚੈਕ

ਚੈੱਕ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਰੋ, GBP ਵਿਚਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ 01223 502004 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ.

ਨਕਦ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ - ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਨਾ ਭੇਜੋ

ਪੇਪਾਲ

ਅਸੀਂ ਪੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ - ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ.
ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਪਾਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.