ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်!

၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် Central Language School သည်ကျောင်းသားများအားတံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ ကျောင်းသားများအား Cambridge သို့ပြန်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်။