നവംബർ 2018

ലോകത്തിലെ എല്ലാ 4 കോണുകളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നാം സന്തുഷ്ടരാണ് - നമ്മിൽ വന്ന് പല കോണുകളിൽനിന്നും ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാം! ഓരോ ക്ലാസിലും ഏതാണ്ട് എൺപത് മുതൽ എൺപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ക്ലാസുകളും വളരെ ചെറുതാണ്.

ജൂംല! ഡീബഗ് കൺസോൾ

സമ്മേളനം

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ

മെമ്മറി ഉപയോഗം

ഡാറ്റാബേസ് അന്വേഷണങ്ങൾ