ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ

പിന്നീടുള്ള കോഴ്സ്

നിങ്ങൾ പ്ലെയ്സ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉച്ചയൂൺസ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ 6- യും 14.00 നും ഇടയിലുള്ള അഫ്റ്റൺനൺ കോഴ്സ് ആഴ്ചയിൽ എൺപത് മണിക്കൂർ.

ഉച്ചതിരിഞ്ഞ ക്ലാസുകൾ വിവിധ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:

  • സംസാരിക്കൽ, ശ്രവിക്കൽ, ഉച്ചാരണം
  • ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വായനയും ഉപയോഗവും
  • എഴുത്തു

ഒരു സാധാരണ ആഴ്ചയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടാം:

  • വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം
  • ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ ഒരു ഇമെയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം?
  • PET, FCE, CAE, CPE എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷാ വൈദഗ്ധ്യം
  • ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനായി ഉപയോഗപ്രദമായ ഭാഷ

ജോഡികളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

ചില ഉച്ചകോടിക്കാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും മറ്റു ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പങ്കുചേരും.

BEGINNERS കോഴ്സ് കോഴ്സ്

ഡിമാന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ കോഴ്സ് കാലാകാലങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തുടക്കക്കാർക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ വ്യാകരണവും വ്യാകരണവും ഇരുവരും കവിതയും സംസാരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ടൈംടേബിൾ ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് 09.30- 11.00.

അടുത്ത കോഴ്സ് തീയതി: ആരംഭിക്കുന്ന തീയതികൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

  • 1