Мали групи

ПОСЛЕДНИОТ КУРС

Можете да го започнете вашиот попладневен курс на кој било вторник откако ќе го полагате тестот за сместување. Попладневниот курс е за 6 часа неделно во вторник, среда и четврток помеѓу 14.00 и 16.00.

 Попладневните часови се фокусираат на различни јазични вештини:

  • Говорење, слушање и изговор
  • Читање и употреба на англиски јазик
  • Пишување

Типична недела може да вклучува:

  • Како да најдете информации во различни текстови
  • Како да напишете формална и неформална е-пошта
  • Испитни вештини за ПЕТ, FCE, CAE и CPE
  • Корисен јазик за секојдневниот живот

Исто така постои можност за дискусија во парови и групи.

 Попладневните ученици ќе можат да им се придружат на други ученици за општествени активности некои попладневни часови и вечери.

  • 1