ខែវិច្ឆិកា 2019

យើងមានសេចក្តីរីករាយដែលបានបង្រៀនសិស្សមកពីគ្រប់ទិសទី 4 នៃពិភពលោក - សូមមកចូលរួមជាមួយយើងហើយបង្កើតមិត្តពីទ្វីបជាច្រើន!

ថ្លៃ 2020

នៅក្នុង 2020 យើងត្រូវធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងតិចតួចសម្រាប់វគ្គសិក្សាពេញម៉ោងនិងកន្លែងស្នាក់នៅ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកកក់វគ្គសិក្សារបស់អ្នកមុន 31 ធ្នូ 2019 យើងនឹងផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សា 2020 នៅឯថ្លៃសិក្សា 2019 ។