Ua ntej peb tuaj yeem txiav txim siab saib hom twg lossis qhov kev xeem koj yuav tsum tau ua, peb yuav tsum paub txog qib theem koj cov lus Askiv. Ntawm no yog qhov txuas mus rau Cambridge Assessment lub vev xaib, uas koj tuaj yeem nqa xeem cov ntawv xeem General English.

Yuav sim koj lus Askiv, nias ntawm no.

Cov txiaj ntsig tau qhia rau koj seb koj kwv yees npaum li cas, thiab qhov kev ntsuam xyuas uas koj tuaj yeem siv tau. Saib ntawm qhov 'Peb Cov Kev Kawm'nplooj ntawv, lossis, yog tias koj xav mus kuaj, xyuas peb'Kev ntsuam xyuas'nplooj ntawv. 

Koj qib yog nyob rau ntawm lub teev A1, A2, B1, B2, C1, lossis C2 (qhov siab tshaj).

Cov txiaj ntsig tau muab los ntawm cov kev xeem luv no tsuas yog ib daim ntawv qhia kwv yees xwb, yog li peb ntsuam xyuas koj qib meej thaum koj tuaj txog, ua ntej peb qhia koj, thiab soj ntsuam koj thaum koj nce qib.