Cov pawg me me

YAM KEV SIB THAM

Koj tuaj yeem pib koj Chav Kawm Tav su thaum txhua hnub Tuesday tom qab koj tau xeem qhov kev xeem tso chaw lawm. Chav Kawm Kauj Laj yog rau 6 cov xuab moos txhua lub limtiam rau hnub Tuesday, Wednesday thiab Thursdays ntawm 14.00 thiab 16.00.

 Cov chav kawm tav su yuav tsom mus txog ntau hom lus:

 • Kev Hais Lus, Kev Mloog thiab Kev Hais Lus
 • Nyeem thiab Siv Lus Askiv
 • Sau Ntawv

Ib lub lim tiam muaj xws li:

 • Yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau cov ntaub ntawv nyob rau hauv ntau phau ntawv
 • Yuav ua li cas sau ib tsab ntawv thiab tsis siv email
 • Cov tub ntxhais kawm ntawv kev txawj ntse rau PET, FCE, CAE thiab CPE
 • Cov lus pab tau rau lub neej txhua hnub

Nws tseem muaj sijhawm rau kev sib tham hauv khub thiab pawg.

 Cov tub ntxhais kawm tav su yeej tuaj yeem koom nrog lwm cov menyuam kawm ntawv rau cov kev ua si sib tham thaum yav tav su thiab yav tsaus ntuj.

 • General English

  Cov chav kawm Lus Askiv yog 15 txhua lub lim tiam txhua txhua lub sijhawm pib ntawm 09: 30 thiab xov tom 13: 00 nrog ib tug... Nyeem ntxiv
 • Siv lus Askiv heev

  Cov tub ntxhais kawm ntawv uas xav siv sij hawm kawm lus Askiv ntxiv tau rau hauv chav kawm Siv Lus Askiv (21 teev hauv ib lub lim tiam).... Nyeem ntxiv
 • Cov Chav Kawm Ib Ntu

  KAWM TOM QAB NTXHAIS KAWM Koj tuaj yeem pib koj Chav Kawm Tav su thaum txhua hnub Tuesday tom qab koj tau xeem qhov kev xeem tso chaw. Tus tav su... Nyeem ntxiv
 • Kev ntsuam xyuas

  Koj cov kws qhia yuav qhia qhov kev kuaj mob zoo tshaj plaws rau koj. Koj tuaj yeem twv kom Cambridge English test. rau... Nyeem ntxiv
 • 1