નવેમ્બર 2018

અમે વિશ્વના તમામ 4 ખૂણામાંથી વિદ્યાર્થીઓને શીખવવા માટે ખુશી અનુભવીએ છીએ - આવો અને અમારી સાથે જોડાઓ અને ઘણા ખંડોમાંથી મિત્રો બનાવો! વર્ગો પણ ખૂબ નાના છે, ફક્ત વર્ગ દીઠ 5-6 વિદ્યાર્થીઓ સાથે!

જુમલા! ડીબગ કન્સોલ

સત્ર

પ્રોફાઇલ માહિતી

મેમરી વપરાશ

ડેટાબેઝ ક્વેરીઝ