વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ

જનરલ ઇંગ્લિશ કોર્સ 15: 09 થી શરૂ કરીને દર અઠવાડિયે 30 કલાક અને 13 પર સમાપ્ત થાય છે: 00 11 પર કોફી બ્રેક સાથે: 00.

અમે એલિમેન્ટરી ટુ એડવાન્સ્ડ લેવલથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વિવિધ કોર્સ પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમારા બોલવા અને સાંભળતા તેમજ તમારા ઉચ્ચારણ, શબ્દભંડોળ, વાંચન, વ્યાકરણ અને લેખનને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ઘણી તકો છે. દર અઠવાડિયે તમારા શિક્ષકો નોટિસબોર્ડ પર વર્ગો વિશેની માહિતી આપશે.

સોમવારે તમે અઠવાડિયાથી કામની સમીક્ષા કરો અથવા માસિક પ્રગતિ કસોટી લો. તમે વિશિષ્ટ ભાષા વિષય જેમ કે Phrasal Verbs અથવા રોજિંદા અભિવ્યક્તિઓ પણ અભ્યાસ કરી શકો છો.

દરેક સપ્તાહના અંતે તમને પાઠનું મૂલ્યાંકન કરવાની તક મળે છે અને તમે તમારા એક શિક્ષક સાથે માસિક પ્રગતિ નિમણૂક માટે કહી શકો છો.

તમે પરીક્ષા અભ્યાસ પણ કરી શકો છો (જેમ કે કેટે, પીઇટી, એફસીઈ, સીઇઇ, સીપીએ અથવા આઇઇએલટીએસ જેવા પરીક્ષા લેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે)

2 અઠવાડિયા કે લાંબા સમય સુધી અભ્યાસ કરતા પૂર્ણ-સમયના વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસક્રમના અંતમાં પ્રમાણપત્ર અને રિપોર્ટ મેળવશે.

અલબત્ત પુસ્તકો માટે કોઈ ફી નથી જ્યાં સુધી હારી કે નુકસાન નહીં થાય.

  • 1